Records per page:
Order by:

Records 1-30 of 51 To search Author "Ros, Carlos" 

Other sources:
Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Altre coloqui, en que es declaren algunes de les inumerables virtuts dels valencians, y sels dona à entendre als Pepos que estàn molt contens de haver enganyat als de Valencia en la sulla, com se feu lo coloqui no mes per serlos botsar los dinès que han tret ... [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1728

2. Breve diccionario valenciano castellano [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1739
(1) 

3. Breve esplicacion de las cartillas valencianas [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1751

4. Cartilla real theorica practica, segun leyes reales de Castilla, para escrivanos [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1738

5. Cartilla real theorica practica, segun leyes reales de Castilla, para escrivanos, notarios, y procuradores ... [Texto impreso] ; añadida aora nuevamente al fin de ella las Reglas para Jueces de residencias, escrivanos, alcaldes, regidores ...

Ros, Carlos -  Libro -  1765

6. Cartilla real, theorica practica, segun leyes reales de Castilla, para escrivanos publicos [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1762

7. Cartilla real, theorica practica, segun leyes reales de Castilla, para escrivanos [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1752

8. Coloqui entretengut, hon se reciten algùnes de les mòltes rìnyes, que solen passár entre les sogres, y nores [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1758

9. Coloqui entretengut, que entre quatre llauradors, veins dels quatre quartèlls de la horta de Valencia, cascù del sèu, sha dispost pera la celebraciò dels felìus 33 anys, que dijosamènt cumplix lo dia 23 de setembre del corrènt 1746 Nostro Rey, y Senyor Monarca Don Fernando Seixt ... [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1746

10. Coloqui nou molt curios y entretengut pera lo desfres de les Carnistoltes, en que un llaurador ab tota politica explica seriament à una dama el seu amor, y la demana per muller en grans termens y cortesia [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1746 y 1774?

11. Coloqui nou pera divertir el mal humor, y desterrar la melancolía, quant hia falta de dinés [Texto impreso] : en el que es declaren les penes y treballs dels pobres festechants, curts de habers, com ho vorá ben clarament el curiós letor en esta primera part dels fetechants

Ros, Carlos -  Libro -  1743

12. Coloqui nou y entretengut, pera riure y pasar el temps, despues de la pancha plena, y no de palla de faves ni safanòries, ahon se referix un cas molt graciós que pasá en un pòble, com ho vorá el curiòs lector [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1746 y 1774?

13. Coloqui nou, curios, y entretengut, hon se referixen la explicaciò de les dances, mysteris aguiles, y altres coses exquisites, tocants à la gran Festa del Corpus ques fa en Valencia, dignes de tot apreu [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1772

14. Coloqui nou, en que es declara lo perjuhi, que sels segueix als Valencians en fer cuchs de seda, les coses, que malvenen, com no poden guanyar en ells de ningun modo, encara que tinguen bona anyada, per lo molt car, que costa la sulla [Texto impreso] : un chasco que dona un llaurador à un notari de Valencia, y altres coses

Ros, Carlos -  Libro -  1743

15. Coloqui nou, en que es declara lo perjuhi qué sels segueix als valencians en fer cuchs de seda, les coses que malvenen, com no poden guanyar en ells de ningun modo, encara que tinguen bona anyada, per lo molt car que costa la fulla : un chasco que donà un llaurador à dos de Valencia, y altres coses [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1728

16. Coloqui nou, gracios, y entretengut, hon se referixen les Festes celebrades en la ciutat de Valencia, à la Proclamaciò de sòn Rey, y Senyor, nostron Fernando Sext ... en los dies 19, 20, y 21, dagost del present any 1746 [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1746

17. Coloqui nou, gracios, y entretengut, que sels dona per un modo de refresc à les madametes, y usietes de apoqueta nit, ahon se refereixen les modes del dits suixectes, pera que tot hom es puga riure al llechir les sehues tontades [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1767

18. Diccionario valenciano castellano [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1764
(1) 

19. Formularios de escrituras publicas [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1773

20. Letres noves, graciòses, y entretengùdes, pera passar lo temps, sens ofendre a ningù, aprés de tindre la panja plèna , darroç, nabs, y carn, arruixada en fuch de raìm [Texto impreso] : se canten à duo, entre una filosa y una dona, any 1742

Ros, Carlos -  Libro -  1742

21. Norma breve, de cultura, y politica de hablar, para el idioma castellano, aunque servira también para el valenciano y otros [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1737

22. Paper curiós, pera fer lo laurador, declarantli a una senyora són amor, y demantla pera muller [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

23. Paper gracios, en que es referix lo sucès de cert llaurador, Fadrì, que pensantse millorar de viure, es possà Poticari, lo que no poguè aguantar, y quedà invalit de tal mudança, com se vorà en los seguents versos [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

24. Paper graciós, politit, y entretengut, pera el desfrés de les Carnistoltes, contrafent als llauradors [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1749

25. Paper graciòs, politic y entretengut, pera el desfrés de de les Carnistòltes, contrafent als llauradors de la hòrta [Texto impreso] : de la Molinera

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

26. Paper graciòs, y entretengut, peral desfrès de Carnistoltes [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1740

27. Paper molt gracios, discursíu, enfátic, alusíu y sentenciós, pera desfresarse de llaurador, y dirlo à les carnistòltes, ò en qualsevòl atra funció particular [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

28. Papèr curiòs, pera contrafer als llauradòrs, en los desfrèços que sacostùmen à les Carnistoltes en Valencia [Texto impreso] : mòlt graciòs y entretengut pera lany 1741

Ros, Carlos -  Libro -  1741

29. Papèr entretengùt, pera contrafer als llauradòrs, en que un desfreçàt parla entre algunes coses jocòses, altres derudiciò, pera passar lo temps de les Carnistoltes del any 1742 [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1742

30. Parlament curios y entretengut, pera el desfres de les Carnistoltes [Texto impreso] : en que un llaurador va curruquechant a una dama, explicantli son amor ...

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2021 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00