Registros por página:
Ordenar por:

Registros 1-30 de 41 para la búsqueda

Filtros Aplicados:

 • Autor
  • Ros, Carlos
 • Lengua
  • Catalán
DOCUMENTOS
20
16
12
8
4
1728
1788
AÑOS
-
Vista de resultados:
Visualización abreviada Visualización en cuadrícula Visualización de miniaturas Visualización completa

1. Diccionario valenciano castellano [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1764

2. Tratat de adages y refranys valencians y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1788

3. Breve diccionario valenciano castellano [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1739

4. Tratat de adages, y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1733

5. Tratat de adages, y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1736

6. Coloqui nou, gracios, y entretengut, hon se referixen les Festes celebrades en la ciutat de Valencia, à la Proclamaciò de sòn Rey, y Senyor, nostron Fernando Sext ... en los dies 19, 20, y 21, dagost del present any 1746 [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1746

7. Paper graciòs, y entretengut, peral desfrès de Carnistoltes [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1740

8. Romanç nou, graciòs, y entretengùt, hon se recìta larmamènt dels peixcadòrs de canya, daygua dòlça, y com totes les coses demanem un mig, pera estàr bè [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

9. Paper graciós, politit, y entretengut, pera el desfrés de les Carnistoltes, contrafent als llauradors [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1749

10. Paper graciòs, politic y entretengut, pera el desfrés de de les Carnistòltes, contrafent als llauradors de la hòrta [Texto impreso] : de la Molinera

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

11. Paper curiós, pera fer lo laurador, declarantli a una senyora són amor, y demantla pera muller [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

12. Papèr curiòs, pera contrafer als llauradòrs, en los desfrèços que sacostùmen à les Carnistoltes en Valencia [Texto impreso] : mòlt graciòs y entretengut pera lany 1741

Ros, Carlos -  Libro -  1741

13. Parlament, en que un llaurador (suponènt rahona davànt dalgùnes senyores de Valencia) và relatant són festèig, y altres coses [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1744

14. Romanç entretengut, hon se reciten les fatìges y treballs que passen los casats, curst de havèrs, declarant quant, y à quina etat se poden casar los pobres, que perals richs tota hora es bona [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

15. Rahonament nou, y entretengut, pera passar lo temps ab diversió [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1732

16. Relació burlesca, que cert llauradòr li fà al retór de sòn Poble, sobrels discursos, que ha oìt en Valencia, per lo comèta que aparèix en lo cel, desde ultims de janèr daquest any 1744 [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1744

17. Coloqui entretengut, hon se reciten algùnes de les mòltes rìnyes, que solen passár entre les sogres, y nores [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1758

18. Paper gracios, en que es referix lo sucès de cert llaurador, Fadrì, que pensantse millorar de viure, es possà Poticari, lo que no poguè aguantar, y quedà invalit de tal mudança, com se vorà en los seguents versos [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

19. Letres noves, graciòses, y entretengùdes, pera passar lo temps, sens ofendre a ningù, aprés de tindre la panja plèna , darroç, nabs, y carn, arruixada en fuch de raìm [Texto impreso] : se canten à duo, entre una filosa y una dona, any 1742

Ros, Carlos -  Libro -  1742

20. Papèr entretengùt, pera contrafer als llauradòrs, en que un desfreçàt parla entre algunes coses jocòses, altres derudiciò, pera passar lo temps de les Carnistoltes del any 1742 [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1742

21. Coloqui nou, curios, y entretengut, hon se referixen la explicaciò de les dances, mysteris aguiles, y altres coses exquisites, tocants à la gran Festa del Corpus ques fa en Valencia, dignes de tot apreu [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1772

22. Romans, y coloqui nou, pera riure, y pasar lo temps, en que es declaren les virtuts, y condicion dels durs corbellots [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

23. Rahonament nou, que cert llaurador fa a sa muller contantli les boberies dels tontets valencians en voler criar cuchs de seda [Texto impreso] : aon tambè es declara lo perjuhi que sels segueix, puix empeyen unes coses, altres malvenen, com se pot veure en los casos, que es referixen

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1734 y 1765?

24. Romanç gracios, y entretengut, hon se reciten los jascos, y perdua quels llauradors han tengut en lo present any 1746 [Texto impreso] : per aver simplement desconfiat de la anyada de seda, y no avivar la llabor dels cuchs acostumada ...

Ros, Carlos -  Libro -  1746

25. Coloqui entretengut, que entre quatre llauradors, veins dels quatre quartèlls de la horta de Valencia, cascù del sèu, sha dispost pera la celebraciò dels felìus 33 anys, que dijosamènt cumplix lo dia 23 de setembre del corrènt 1746 Nostro Rey, y Senyor Monarca Don Fernando Seixt ... [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1746

26. Romanc nou, molt gracios, y entretengut, hon se referixen, al peu de la lletra, totes les cosétes que deguen previndre les señoretes pera parir, la surjeciò que han de tindre al marit, y altres circunstancies que han de guardar les casades, com vora el curiòs [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

27. Romans, y coloqui nou, en que es declaren les virtuts dels Pixavins, y les faltes dels Pepos, Durisios, y caps de cudols [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1775?

28. Coloqui nou, en que es declara lo perjuhi qué sels segueix als valencians en fer cuchs de seda, les coses que malvenen, com no poden guanyar en ells de ningun modo, encara que tinguen bona anyada, per lo molt car que costa la fulla : un chasco que donà un llaurador à dos de Valencia, y altres coses [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1728

29. Raonament y coloqui nou, en que li referix un Llauró à una Valencianeta les moltes gracies que te, y com descendix de gran chent, els cárrecs que han tingut sos parents, el festech que ell tingué, y com li volia sampar la Señora el rosí ... [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1746 y 1774?

30. Coloqui nou, en que es declara lo perjuhi, que sels segueix als Valencians en fer cuchs de seda, les coses, que malvenen, com no poden guanyar en ells de ningun modo, encara que tinguen bona anyada, per lo molt car, que costa la sulla [Texto impreso] : un chasco que dona un llaurador à un notari de Valencia, y altres coses

Ros, Carlos -  Libro -  1743

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
 • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
  28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00