Registros por página:
Ordenar por:

Registros 31-51 de 51 para la búsqueda

Vista de resultados:
Visualización abreviada Visualización en cuadrícula Visualización de miniaturas Visualización completa

31. Coloqui nou, curios, y entretengut, hon se referixen la explicaciò de les dances, mysteris aguiles, y altres coses exquisites, tocants à la gran Festa del Corpus ques fa en Valencia, dignes de tot apreu [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1772

32. Romans, y coloqui nou, pera riure, y pasar lo temps, en que es declaren les virtuts, y condicion dels durs corbellots [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

33. Rahonament nou, que cert llaurador fa a sa muller contantli les boberies dels tontets valencians en voler criar cuchs de seda [Texto impreso] : aon tambè es declara lo perjuhi que sels segueix, puix empeyen unes coses, altres malvenen, com se pot veure en los casos, que es referixen

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1734 y 1765?

34. Romanç gracios, y entretengut, hon se reciten los jascos, y perdua quels llauradors han tengut en lo present any 1746 [Texto impreso] : per aver simplement desconfiat de la anyada de seda, y no avivar la llabor dels cuchs acostumada ...

Ros, Carlos -  Libro -  1746

35. Coloqui entretengut, que entre quatre llauradors, veins dels quatre quartèlls de la horta de Valencia, cascù del sèu, sha dispost pera la celebraciò dels felìus 33 anys, que dijosamènt cumplix lo dia 23 de setembre del corrènt 1746 Nostro Rey, y Senyor Monarca Don Fernando Seixt ... [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1746

36. Romanc nou, molt gracios, y entretengut, hon se referixen, al peu de la lletra, totes les cosétes que deguen previndre les señoretes pera parir, la surjeciò que han de tindre al marit, y altres circunstancies que han de guardar les casades, com vora el curiòs [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

37. Romans, y coloqui nou, en que es declaren les virtuts dels Pixavins, y les faltes dels Pepos, Durisios, y caps de cudols [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1775?

38. Coloqui nou, en que es declara lo perjuhi qué sels segueix als valencians en fer cuchs de seda, les coses que malvenen, com no poden guanyar en ells de ningun modo, encara que tinguen bona anyada, per lo molt car que costa la fulla : un chasco que donà un llaurador à dos de Valencia, y altres coses [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1728

39. Raonament y coloqui nou, en que li referix un Llauró à una Valencianeta les moltes gracies que te, y com descendix de gran chent, els cárrecs que han tingut sos parents, el festech que ell tingué, y com li volia sampar la Señora el rosí ... [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1746 y 1774?

40. Coloqui nou, en que es declara lo perjuhi, que sels segueix als Valencians en fer cuchs de seda, les coses, que malvenen, com no poden guanyar en ells de ningun modo, encara que tinguen bona anyada, per lo molt car, que costa la sulla [Texto impreso] : un chasco que dona un llaurador à un notari de Valencia, y altres coses

Ros, Carlos -  Libro -  1743

41. Coloqui nou molt curios y entretengut pera lo desfres de les Carnistoltes, en que un llaurador ab tota politica explica seriament à una dama el seu amor, y la demana per muller en grans termens y cortesia [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1746 y 1774?

42. Altre coloqui, en que es declaren algunes de les inumerables virtuts dels valencians, y sels dona à entendre als Pepos que estàn molt contens de haver enganyat als de Valencia en la sulla, com se feu lo coloqui no mes per serlos botsar los dinès que han tret ... [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1728

43. Raonament, y coloqui nou, en lo qual un llaurador li declara son amor à una dama de gall, per veure si la pot llograr per muller, li proposa son saber, manya, y habilitat ... [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1758

44. Romanç nou, curios, y entretengut, hon es referixen els jochs, entreteniments, è invencions, que els gichs de Valencia eixerciten en lo transcurs del any, per els carrers, y places de la ciutat, generals, sens guardar orde, jà de nit, jà de dia, y mes en la nit quant fà lunèta [Texto impreso] : primera [ segona] part

Ros, Carlos -  Libro -  1752

45. Coloqui nou pera divertir el mal humor, y desterrar la melancolía, quant hia falta de dinés [Texto impreso] : en el que es declaren les penes y treballs dels pobres festechants, curts de habers, com ho vorá ben clarament el curiós letor en esta primera part dels fetechants

Ros, Carlos -  Libro -  1743

46. Coloqui nou y entretengut, pera riure y pasar el temps, despues de la pancha plena, y no de palla de faves ni safanòries, ahon se referix un cas molt graciós que pasá en un pòble, com ho vorá el curiòs lector [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1746 y 1774?

47. Raonament, y coloqui nou, en lo qual un llaurador li declara son amor à una dama Gispèra, procurant per molts camins el llograrla per muller [Texto impreso] : tambe li dona conte, y rahò de un festeig que tinguè en lo seu poble de Alfafar en la silla del Alcalde, y el raro motiu perque es desfeu

Ros, Carlos -  Libro -  1752

48. Rahonament, y coloqui nou, en lo qual un Llaurador li declara son amor à una dama Gispera, requebrantla per mols camins, per veure si pot llograrla per muller, y al mateix temps li proposa son saber, manya, y habilitat [Texto impreso] : compost per un Poticari di manegueta, barber de barbes, y Doctor de secà, gran jugador de esgrima ... y el mes llauger pera fer el bou empiulat en les festes dels carrers de Valencia

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

49. Coloqui nou, gracios, y entretengut, que sels dona per un modo de refresc à les madametes, y usietes de apoqueta nit, ahon se refereixen les modes del dits suixectes, pera que tot hom es puga riure al llechir les sehues tontades [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1767

50. Parlament curios y entretengut, pera el desfres de les Carnistoltes [Texto impreso] : en que un llaurador va curruquechant a una dama, explicantli son amor ...

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

51. Paper molt gracios, discursíu, enfátic, alusíu y sentenciós, pera desfresarse de llaurador, y dirlo à les carnistòltes, ò en qualsevòl atra funció particular [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00