Records per page:
Order by:

Records 1-30 of 51 To search Author "Ros, Carlos" 

Other sources:
Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Cartilla real theorica practica, segun leyes reales de Castilla, para escrivanos, notarios, y procuradores ... [Texto impreso] ; añadida aora nuevamente al fin de ella las Reglas para Jueces de residencias, escrivanos, alcaldes, regidores ...

Ros, Carlos -  Libro -  1765

2. Qualidades, y blasones de la lengua valenciana [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1752

3. Breve diccionario valenciano castellano [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1739

4. Tratat de adages, y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1736

5. Breve esplicacion de las cartillas valencianas [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1751

6. Norma breve, de cultura, y politica de hablar, para el idioma castellano, aunque servira también para el valenciano y otros [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1737

7. Diccionario valenciano castellano [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1764

8. Practica de orthographia, para los dos idiomas castellano, y valenciano [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1732

9. Cartilla real, theorica practica, segun leyes reales de Castilla, para escrivanos publicos [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1762

10. Tratat de adages, y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1733

11. Cartilla real, theorica practica, segun leyes reales de Castilla, para escrivanos [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1752

12. Cartilla real theorica practica, segun leyes reales de Castilla, para escrivanos [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1738

13. Formularios de escrituras publicas [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1773

14. Tratat de adages y refranys valencians y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1788

15. Paper graciòs, y entretengut, peral desfrès de Carnistoltes [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1740

16. Romanç nou, graciòs, y entretengùt, hon se recìta larmamènt dels peixcadòrs de canya, daygua dòlça, y com totes les coses demanem un mig, pera estàr bè [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

17. Paper graciós, politit, y entretengut, pera el desfrés de les Carnistoltes, contrafent als llauradors [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1749

18. Paper graciòs, politic y entretengut, pera el desfrés de de les Carnistòltes, contrafent als llauradors de la hòrta [Texto impreso] : de la Molinera

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

19. Paper curiós, pera fer lo laurador, declarantli a una senyora són amor, y demantla pera muller [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

20. Papèr curiòs, pera contrafer als llauradòrs, en los desfrèços que sacostùmen à les Carnistoltes en Valencia [Texto impreso] : mòlt graciòs y entretengut pera lany 1741

Ros, Carlos -  Libro -  1741

21. Parlament, en que un llaurador (suponènt rahona davànt dalgùnes senyores de Valencia) và relatant són festèig, y altres coses [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1744

22. Romanç entretengut, hon se reciten les fatìges y treballs que passen los casats, curst de havèrs, declarant quant, y à quina etat se poden casar los pobres, que perals richs tota hora es bona [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

23. Rahonament nou, y entretengut, pera passar lo temps ab diversió [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1732

24. Relació burlesca, que cert llauradòr li fà al retór de sòn Poble, sobrels discursos, que ha oìt en Valencia, per lo comèta que aparèix en lo cel, desde ultims de janèr daquest any 1744 [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1744

25. Paper gracios, en que es referix lo sucès de cert llaurador, Fadrì, que pensantse millorar de viure, es possà Poticari, lo que no poguè aguantar, y quedà invalit de tal mudança, com se vorà en los seguents versos [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

26. Letres noves, graciòses, y entretengùdes, pera passar lo temps, sens ofendre a ningù, aprés de tindre la panja plèna , darroç, nabs, y carn, arruixada en fuch de raìm [Texto impreso] : se canten à duo, entre una filosa y una dona, any 1742

Ros, Carlos -  Libro -  1742

27. Papèr entretengùt, pera contrafer als llauradòrs, en que un desfreçàt parla entre algunes coses jocòses, altres derudiciò, pera passar lo temps de les Carnistoltes del any 1742 [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  1742

28. Romans, y coloqui nou, pera riure, y pasar lo temps, en que es declaren les virtuts, y condicion dels durs corbellots [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

29. Romanc nou, molt gracios, y entretengut, hon se referixen, al peu de la lletra, totes les cosétes que deguen previndre les señoretes pera parir, la surjeciò que han de tindre al marit, y altres circunstancies que han de guardar les casades, com vora el curiòs [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1780?

30. Romans, y coloqui nou, en que es declaren les virtuts dels Pixavins, y les faltes dels Pepos, Durisios, y caps de cudols [Texto impreso]

Ros, Carlos -  Libro -  entre 1730 y 1775?

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00