Records per page:
Order by:

Records 1-30 of 59 To search Subject "Lengua tagala - Textos" 

Other sources:
Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Manga pláticas dominicales [Texto impreso] : hinango sa caniyang arte pastoral at tinagalog nguni, t, iniayon sa manga caogalian dito sa sangcapoloan

Planas, Juan -  Libro -  entre 1885 y 1886

2. Matuid na landas na patuñgo sa lañgit, o casaysayan nang madlang pagsasanay [Texto impreso] : sa cabanalan na dapat gauin nang tauong binyagan, at nang macamtan ang calualhatiang ualang hangan

-  Libro -  1879

3. Ang manḡá guinaua manḡá apóstol [Texto impreso]

Libro -  1899

4. Ang tatlong calagayan nang isang Caloloua [Texto impreso]

Antonio María Claret -  Libro -  1867

5. Filosofia nang tunay na christiano, na binabansagang pag isiping mabuti na quinapapalamnan nang paraang madali, maicli at tapat sa icapapacagaling... At ngayo, y, panibagong inaoui sa uicang tagalog nang M.R.P. Fr. Melchor Fernandez sa Orden ni Poong San Agustin [Texto impreso]

-  Libro -  1838

6. Caaguihan can escapulario nin pasion assin can magna mahal na pusó ni Jesus assin ni Maria [Texto impreso]

Villareal, Sergio -  Libro -  1866

7. Trisagio na inaauit nang ma nga Serafin, at Querubin sa pag galang at pag puring ualang licat sa Casantosantohang Trinidad ... [Texto impreso]

Eugenio de la Santísima Trinidad -  Libro -  1880

8. Feligrés instruido [Texto impreso] : casaysayan nang doctrina cristiana nang Santa Misa, nang indulgencias at nang santa bula : devocionario mañga oraciones ...

Aranguren, José -  Libro -  1866

9. Pláticas del Padre Pumarada, religioso franciscano de la provincia de S. Gregorio en las Islas Filipinas [Texto impreso]

Pumarada -  Libro -  1885

10. Kalendariong tagalog ni José Rizal [Texto impreso]

-  Libro -  1905

11. Pag hahandog sa gabi nang pag ibig at pag ganting loob cay Jesus sa Santisimo Sacramento [Texto impreso]

Libro -  1884

12. Memorial de la vida Christiana en lengua tagala [Texto impreso] Librong mahal na angngala, y memorial de la vida Christiana

Francisco de San José -  Libro -  1835

13. Novena de S. Juan Bautista [Texto impreso]

Libro -  1915

14. Septenario o Pitong Arao na Pagbibigay puri sa Patriarca San José sa poghahanda sa fiesta nang Pañgañganac sa Anac nang Dios [Texto impreso] : na gugunamgunamin ang mañga dinalitang ...

J. M. J. -  Libro -  1881

15. Ang mang̃a Carañgalan ni Maria [Texto impreso]

Alfonso María de Ligorio -  Libro -  1878

16. Paghahanda sa Camatayan manga pagninilay cayá tungcol sa manga catatuohanan ualang hangan, na totoong paquiquinabangang dilidilihin nang manga cristianos [Texto impreso]

Alfonso María de Ligorio -  Libro -  1896

17. Triduo ó tatlong arao na pagdedevoción, na inihahandog sa capurihan nang calinis linisang patriarca San José [Texto impreso]

Libro -  1890

18. Mañga pagninilay nilay sa pasiong mahal nang ating pañginoong Jesucristo quiniatha [Texto impreso]

Alfonso María de Ligorio -  Libro -  1878

19. Manga tagobilin na sa manga dalaga, I [Texto impreso]

Antonio María Claret -  Libro -  1893

20. Catiponan nang tanang ampon, biyaya at indulgencias na caloob sa mañga religiosos at mañga cofrades nang mahal na Virgen del Carmen ... [Texto impreso]

Libro -  1880

21. Ang Banal na catipunan nang Sagrada Familia [Texto impreso]

Giron, Francisco M. -  Libro -  1893

22. Novena nang Mahal na Cruz na sinasamba sa bayan nang bauang hocoman nang batañgan na quinatha, t, ipinalimbag nang isang P. sa órden ni S. Agustin na Ama natin [Texto impreso]

Libro -  1861

23. Pagsisiam nang maloualhating Patriarca San José, esposo nang camahalmahalang Virgen Maria na ating Maauaing ina [Texto impreso]

Libro -  1886

24. Ualang humpay na pag pupuri sa daquilang Patriarca S. José [Texto impreso]

Pilar, Toribio Hilario del -  Libro -  1883

25. Catecismo na pinagpalamnan nang manga pangad yi at maicling casaysayan na dapat pag aralan nang tauong cristiano [Texto impreso]

Libro -  1901

26. Paquigpolong sa usa ca inahan sa usa ca anac, tungud sa mga quinahanglan sa pagconfesar nga maayo [Texto impreso]

Libro -  1868

27. Catecismo na pinagpapalamnan nang manga pañad yi at maicling casaysayan na dapat pag aralan nang tauong cristiano [Texto impreso]

Amézquita, Luis de -  Libro -  1894

28. Lacted nga tocsoan nga Casayodan sa pagaradalan sa mga cristianos [Texto impreso]

Cuartero y Medina, Mariano -  Libro -  1871

29. Pagtolonan sa mga cristianos nga guinpaimprenta sang Ilmo. cag Rmo. Sr. D. Fr. Mariano Cuartero y Medina obispo sa salog [Texto impreso]

Cuartero y Medina, Mariano -  Libro -  1873

30. Pagpapaonaua na parang tanongan sa caocolang dapat na gagau in nang manga batang bagong magcocompisal at maquiquinabang [Texto impreso]

Mendoza, Gregorio -  Libro -  1861

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2020 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00