Records per page:
Order by:

Records 1-23 of 23 To search

Applied filters:

 • Subject
  • Geography. Biographies. H...
 • Material
  • Manuscript
 • Language
  • Catalán
DOCUMENTS
10
8
6
4
2
1301
1806
YEARS
-
Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Letres e achtes de batalla [Manuscrito]

-  Manuscrito -  entre 1501 y 1600?

2. Papeles varios [Manuscrito]

-  Manuscrito -  entre 1501 y 1800?

3. Papeles varios de topografía española . Tomo I [Manuscrito]

-  Manuscrito -  entre 1401 y 1900?

4. Trobes en que tracta dels lintyatges y sents de armes, dels que assistiran al Rey don Jaume, en la conquista de la ciutat y regne de Valencia [Manuscrito]

Febrer, Jaume -  Manuscrito -  entre 1701 y 1800?

5. Libre del Rey en Pere de Aragó e dels seus antecessors passats [Manuscrito]

Desclot, Bernat -  Manuscrito -  entre 1701 y 1800?

6. Papeles relativos a Cataluña [Manuscrito]

Manuscrito -  entre 1601 y 1700?

7. Tres vidas de venerables [Manuscrito]

-  Manuscrito -  entre 1701 y 1800?

8. Privilegia villae Alguer [Manuscrito]

Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

9. De las Cortes de Cataluña [Manuscrito]

Manuscrito -  entre 1701 y 1800?

10. Ligenda de la merevellosa Santa Catherina de Sena sor de la penitencia de sent Domingo [Manuscrito]

Raimundo de Capua -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

11. Vida de Sant Jeronim [Manuscrito]

Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

12. Carta de los cónsules de Perpiñán al Cardenal Granvela. Perpiñán, 14 junio 1554

-  Manuscrito -  1554

13. Croniques de totes les naçions quis poblaren en Espanya e en apres dels Reys d'Arago... e dels comtes de Barchinona [Manuscrito] . Inc.: Segons que haven legit en molts libres (h. 6)... Exp.: menores de la ciutat de Leyda. Era moguda e suscitada james en temps d'aquest rey (h. 67v)

-  Manuscrito -  entre 1301 y 1400?

14. Trobes [Manuscrito] : en que tracta dels linyatjes y scuts de armes dels que assistiren al Senyor Rey en Jaume en la Conquista de la Ciutat y Regne de Valencia y foren heretats en ella per sa nobleza y valor

Febrer, Jaume -  Manuscrito -  entre 1701 y 1800?

15. Ordenations de la casa del Rey [Manuscrito]

Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

16. Llibre de l'Ànima, o Privilegis de la Diputació del General de Catalunya [Manuscrito]

Cataluña. Diputació del General -  Manuscrito -  entre 1601 y 1700?

17. Ordinations fetes per le molt alt senyor en Pere Terç, rey d'Aragó sobre lo regiment de tots los officials de la sua Cort [Manuscrito]

Pedro -  Manuscrito -  1806

18. Llibre del Consolat de Mar [Manuscrito] .Inc.:... que sia sospitos. E si ho fa acompayenlo tals quel tinguen ben (h. 1)... Exp.: cascum VIII libres. Finito libro sit llaus gloria Xº. Amen (h. 25)

Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

19. Furs, capitols, provisions e actes de Cort fets y atorgats per la S. C. R. M. del Rey don Felip (IV), nostre Senyor ara gloriosament regnant en les Corts Generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y Regne de Valencia, en la ciutat de Valencia en lo any 1645 [Manuscrito]

Manuscrito -  1686

20. Autos en el negocio de Guillermo Rocafull, gobernador de Orihuela, por los agravios y excesos que se le imputaban[Manuscrito]

Manuscrito -  entre 1548 y 1550

21. Tratados históricos referentes a la Corona de Aragón [Manuscrito]

Manuscrito -  entre 1601 y 1700?

22. Breu relació de la germanía de Valencia [Manuscrito]

-  Manuscrito -  entre 1601 y 1700?

23. Papeles varios relativos a las colonias españolas en Italia y América, y otros documentos [Manuscrito]

-  Manuscrito -  entre 1501 y 1700?

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
 • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
  28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00